top of page

Relizovani

projekti i aktivnosti

Jačanje sistema monitoringa i implementacije u području međunarodne policijske saradnje u Bosni i Hercegovini

podlogamps.jpg

U periodu od aprila 2012 godine do aprila 2013 godine realizovan je projekat "Jačanje sistema monitoringa i implementacije u području međunarodne policijske saradnje u Bosni i Hercegovini" u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije posredstvom Foreign & Commonwealth Office -a.

Analiza kriminaliteta na području Općine Novi Grad

novigrad1.JPG

Cilj projekta je, prikupljanje i predstavljanje zvaničnih i alternativnih podataka o kriminalitetu, njihova analiza i interpretacija, te davanje preporuka za uspješnije suprotstavljanje kriminalitetu na području Opštine Novi Grad Sarajevo.
Naučni ciljevi istraživanja ogledali su se u naučnoj deskripciji kriminalnih pojava, te klasifikaciji i tipologizaciji kriminalnih ponašanja i njihovih učinilaca.

Procjena efikasnosti politika borbe protiv trgovine ljudima u BiH i izrada nove Strategije i Akcionog plana

PodlogaTrgtLjudima.jpg

U periodu od jula 2011 godine do aprila 2012 godine realizovan je projekat "Procjena efikasnosti politika borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Herecgovini i izrada nove Strategije i Akcionog plana" u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije posredstvom Foreign & Commonwealth Office -a.

Ojačavanje maloljetničke pravde - Faza 2

omp2p.jpg

U periodu od 30.09.2010. godine do 30.03.2011 godine realizovan je projekat "Ojačavanje maloljetničke pravde u Bosni i Hercegovini – Faza II: Aplikacija alternativnih mjera za maloljetnike u Bosni i Hercegovini (Sarajevo-Banja Luka)" u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, i uz finansijsku podršku Italijanske kooperacije u BIH

Ojačavanje maloljetničke pravde - Faza 1

omp1p.jpg

U periodu od februara 2009. godine do oktobra 2010 godine realizovan je projekat "Izvršenje alternativnih mjera za maloljetnike: pravni, institucionalni i praktični problemi" u saradnji sa Koordinacionim tijelom za provođenje strategije protiv maloljetničkog prestupništva u BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom obrazovanja i uz finansijsku podršku Generalne Direkcije Kooperacije za razvoj, Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije.

Edukacija za službu osiguranja OSCE BiH

oscepodloga.jpg

Predavanja su održana 22. i 23. decembra 2008. godine na temu razrade osnovnih i najosjetljivijih problema s kojima se susreću savremene službe unutrašnje zaštite. Predavanja su predstavljala simbiozu teorije i problemskog pristupa.

bottom of page