top of page

Analiza kriminaliteta na području Općine Novi Grad

Cilj projekta je, prikupljanje i predstavljanje zvaničnih i alternativnih podataka o kriminalitetu, njihova analiza i interpretacija, te davanje preporuka za uspješnije suprotstavljanje kriminalitetu na području Opštine Novi Grad Sarajevo.


Naučni ciljevi istraživanja ogledali su se u naučnoj deskripciji kriminalnih pojava, te klasifikaciji i tipologizaciji kriminalnih ponašanja i njihovih učinilaca. Društveni ciljevi istraživanja:


1)Na jednom mjestu prikupiti podatke iz različitih segmenata formalne socijalne kontrole koje se tiču različitih aspekata izvršenih krivičnih djela na području opštine Novi Grad Sarajevo;


2) Sačiniti prikaz stanja i kretanja pojavnih oblika kriminaliteta i o tome informirati javnost;


3)Predložiti mjere prevencije za pojedine oblike kriminaliteta.


Donosiocima odluka u opštini se prezentiranjem realne i cjelovite slike o kriminalitetu omogućava da pravilnije koncipiraju svoje djelatnosti koje mogu imati kriminalnopolitički karakter. Tako je moguće da se analizom koja je proistekla iz ovog istraživanja ukaže na socijalne uslove koji su usko povezani sa krivičnim djelima, ali i na situacije u kojima je vjerovatnije da će ona biti izvršena; ova saznanja mogu poslužiti adekvatnijem tretiranju pojedinih kategorija osoba potencijalnih počinitelja krivičnih djela, te eliminiranju ili reduciranju situacija kriminogenog karaktera. Nadležnim kantonalnim ministarstvima je pružena osnova za strateško donošenje odluka (npr. kojim oblicima kriminaliteta posvetiti više pažnje u budućem radu, na koje kategorije počinitelja krivičnih djela treba usmjeriti sekundarnu prevenciju, koja privatna i javna dobra treba adekvatnije zaštititi, itd.). Organima opštine je, pored navedenog, predloženo da putem multimedijalne prezentacije u sredstvima informisanja, izrade postera i pamfleta, itd., utiče na podizanje svijesti i edukaciju građana o ulozi, značaju i modelima prevencije, naročito imovinskog kriminaliteta. Ovim aktivnostima građani bi se poticali i animirali na aktivno uključivanje u ovakve aktivnosti, čime se u krajnjoj liniji doprinosi podizanju nivoa individualne i kolektivne sigurnosti.


Ostvareni rezultati


Rezultati projekta dali su teorijsku i praktičnu utemeljenost za adekvatnije kriminalnopolitičke napore na području opštine Novi Grad Sarajevo, te iniciranje aktivnijeg učešća lokalne zajednice u prevenciji imovinskog kriminaliteta. Notorno je da su mjere socijalne prevencije do kraja uspješne samo ako su primjenjene u sredini u kojoj djeluju negativni sociogeni i drugi uticaji, a što se postiže na osnovu rezultata istraživačke prakse i analize. Budući da je zainteresiranost građana za rješavanje društvenih problema utoliko veća ukoliko su o njima bliže i tačnije upoznati, u krajnjoj instanci na ovaj način bi se moglo i animirati građane da svojim aktivnim učešćem uzmu učešća u donošenju i provođenju odluka o mjerama za suzbijanje kriminaliteta na području Opštine Novi Grad Sarajevo. Na osnovu provedenog istraživanja o osjećaju sigurnosti građana u Općini Novi Grad, da se zaključiti da postoje vrlo konkretni problemi koji opterećavaju građane, a za čije rješavanje je potrebno poduzeti određene aktivnosti. Iz analize prikupljenih podataka proizilazi da određeni broj problema građana u općini mogu riješiti i nadležne općinske službe i druge javne institucije, kao i nevladine organizacije.

bottom of page