top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

“Riziko faktori za nasilničko ponašanje u srednjim školama – uloga organa starateljstva”U okviru ove radionice, zaposlenicima CSR se prezentuju Referalni mehanizmi u školama i saradnja sa stručnim službama zajednice (CSR i CMZ) u slučajevima neprihvatljivih oblika ponašanja učenika ali i njihove zaštite. Nakon prve teme koja se odnosi na zaštitu djece i riziko faktore u srednjim školama i druge teme koja se odnosi na već uspostavljeni sistem u školama (Referalni mehanizam podrške djeci u školama), predavači naprave osvrt na ulogu Organa starateljstva. S obzirom da je u zaštiti djece Organ starateljstva nezaobilazan faktor prošli smo konkretne korake u konkretnim situacijama sa nastojanjem da se razumije šira uloga sistema i potrebe uzajamne multisektorske saradnje. Kroz radionice smo proradili i konkretne slučajeve koji su ukazivali na moguće propuste, ali i primjere dobre prakse kako sve izgleda kada imamo društvenu odgovornost bez obzira iz kog sistema dolazimo.


VEOMA BITNO ZA NAGLASITI je i činjenica da će u okviru radionice, lokalnim Centrima za socijalni rad biti predati POSEBNO KREIRAN OBRAZAC koji je nastao u okviru ovog projekta, a koji je nazvan: OBRAZAC PROGRAMIRANJA NADZORA U VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA sa konkretnim aktivnostima koji se može primjenjivati kada se utvrde ozbiljniji rizici za određeno dijete i potreba vršenja nadzora nad roditeljem.


Preporuke sa ovog tipa radionice su da se, kada za to postoje razlozi, kroz rješenje o pojačanom nadzoru u vršenju roditeljskog prava u dispozitivu referiše na Program nadzora koji bi specifikovao konkretne korake nadzora, kao i omogućio praćenje onoga što jeste i što nije postignuto. U skladu s tim, na kraju bi se odlučilo da li je nadzor uspio (da je potrebno ukinuti ga), da li se promjene dešavaju i kojom brzinom (da je potrebno produžiti ga) ili da li se dešava nešto na planu promjene porodice i konkretnog djeteta (potrebno posegnuti za višim stepenom nadzora – neposredan nadzor nad djetetom).


Comments


bottom of page