top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Realizovan interaktivni trening „Djeca u kontaktu sa zakonom“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 10. i 11. decembra, u Hotelu „Lavina“ na Jahorini, realizovao je napredni interaktivni trening „Djeca u kontaktu sa zakonom“, za predstavnike pravosudnih organa, predstavnike policije i predstavnike organa starateljstva. Trening za ove profesionalce sa područja Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo, koji rade i imaju sklonosti ka radu sa djecom, realizovan je u saradnji sa profesionalcima koji su učestvovali u izradi i primjeni zakonȃ o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.


Trening je bio usmjeren na unapređenje primjene alternativnih mjera u reakciji na maloljetničko prestupništvo, i to (1) mjere policijskog upozorenja i (2) odgojnih/vaspitnih preporuka kao alternativa krivičnom postupku uopšte, te (3) odgojnih/vaspitnih mjera kao alternative kazni maloljetničkog zatvora. Pored edukacije i razmjene dobrih praksi stečenih primjenom Zakona u Republici Srpskoj, realizovani događaj bio je prilika da se razmotre prethodno identifikovani izazovi na relaciji pravosudni - vanpravosudni organi, te da se osnaže kontakti između aktera u primjeni Zakonȃ na lokalnim nivoima. Trening je okončan prijedlozima učesnika za buduće aktivnosti u cilju unapređenja implementacije odnosnih zakona, sa fokusom na primjenu alternativnih mjera.


Događaj je realizovan u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.Comments


bottom of page