top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

"Pravda za djecu"Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz podršku UNICEF-a, u saradnji sa Kantonom Sarajevo i Gradom Istočno Sarajevo, u narednih osamnaest mjeseci (decembar 2014. - maj 2016.) realizovati će projekat pod nazivom „Pravda za djecu“. U skladu sa ciljevima UNICEF-a, projekat je usmjeren na podršku reformi i jačanju reformisanog sistema maloljetničkog pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Opšti cilj projekta je unapređenje pravnog okvira, podrška u njegovoj implementaciji, kao i izgradnja socijalnog okruženja koje prepoznaje potrebe djece u riziku i djeteta u sukobu sa zakonom te podržava reakciju u najboljem interesu djeteta.


Realizacija projektnih aktivnosti je fokusirana na područje Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo i obuhvata svih petnaest opština (“Stari grad”, “Centar”, “Novo Sarajevo”, “Novi Grad”, “Ilidža”, “Trnovo FBiH”, “Ilijaš”, “Hadžići”, “Vogošća”, “Istočno Novo Sarajevo”, “Pale”, “Istočna Ilidža”, “Sokolac”, “Trnovo RS”, “Istočni Stari Grad”), iako će se projektne aktivnosti odnositi na područje cijele Bosne i Hercegovine.


Specifični ciljevi projekta obuhvataju:


  • izgradnju održivih mehanizama saradnje između svih institucija i profesionalaca uključenih u sistem maloljetničkog pravosuđa na području odabranih opština;

  • pružanje podrške u izradi i implementaciji akcionih planova za primjenu alternativnih mjera za djecu i maloljetnike u sukobu sa zakonom, odnosno podrške u razvoju mjera sekundarne i tercijarne prevencije;

  • unapređenje znanja i vještina profesionalaca iz pravosudnih i nepravosudnih organa uključenih u odnosnu oblast, na području na kojem se projekat provodi;

  • realizaciju tematskih, strukturiranih radionica i seminara za djecu i studente;

  • provodjenje studije samoprijavljivanja (ISRD 3) na reprezentativnom uzorku za područje Bosne i Hercegovine;

  • razvijanje priručnika za rad sa djecom koji se u krivičnom postupku pojavljuju kao svjedoci i/ili žrtve.


Pobrojane projektne aktivnosti zahtijevaju sveobuhvatan i multidisciplinaran pristup. To podrazumijeva set reformskih aktivnosti uz izravno uključivanje profesionalaca koji rade sa djecom u sukobu sa zakonom, kao što su: policijski službenici, tužioci, sudije, advokati, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, defektolozi, profesionalci iz nevladinog sektora, i drugi relevantni akteri.

Comments


bottom of page