top of page

Istraživanje &

razvoj politika

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) provodi naučna i „policy“ istraživanja u saradnji sa domaćim i inostranim partnerima iz vladinog sektora i organizacijama civilnog društva, sa ciljem unaprjeđenja i promocije javnih politika u domenu prevencije i suzbijanja svih oblika kriminalnih, protivpravnih i asocijalnih ponašanja u BiH, primjenjujući objektivnu i pouzdanu istraživačku metodologiju kao i standarde rada.

Naše aktivnosti

kriminalseneisplati-block.jpg
trgovinaljudima-block.jpg
CSEC block.jpg
Our Services
Istraživanje

Promocija, provođenje i unapređenje naučnih istraživanja u oblasti krivičnog prava, kriminologije, politike suprotstavljanja kriminalitetu i srodnih naučnih disciplina. CPRC radi i na uspostavljanju saradnje sa drugim institucijama, organizacijama i udruženjima u Bosni i Hercegovini, koje imaju iste ili slične programske ciljeve

Edukacija

Edukacija i stručno osposobljavanje, te pružanje naučnog i stručnog doprinosa u kreiranju i provođenju politike suprotstavljanja kriminalitetu.

Projektno
upravljanje

Pružanje naučnog i stručnog doprinosa u kreiranju i provođenju politike suprotstavljanja kriminalitetu. CPRC svoje ciljeve realizira kroz provođenje naučno-istraživačkih i policy projekata, organizaciju naučnih i stručnih konferencija, aktivno sudjelovanje članova Centra u naučnim i stručnim konferencijama, te objavljivanje naučnih i stručnih radova

bottom of page