top of page

Pravda za svako dijete

Justice for every child

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu - CPRC je u saradnji sa UNICEF-om BiH razvio program “Pravda za svako dijete” koji će se u periodu od petnaest mjeseci (20. novembar 2019 – 19. februar 2021. godine) implementirati u Kantonu Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo te ostalim kantonalnim ministarstvima i institucijama koje u fokusu svog rada imaju djecu i mlade.

pravda.jpg

Projekat “Pravda za svako dijete”


Pravda za djecu je izraz koji se odnosi na sve načine na koje se djeca susreću s pravosudnim sistemom, bilo da su žrtve, svjedoci, navodni počinitelji ili u slučajevima koji uključuju skrb, skrbništvo ili zaštitu. Sveobuhvatna prava koja su zajamčena djeci prema Konvenciji o pravima djeteta nemaju suštinu, osim ako zemlje nemaju uspostavljene okvire kojima bi osigurale da su djeca svjesna svojih prava.

Projekat Pravda za svako dijete je usmjeren na podržavanje vlasti u Bosni i Hercegovini ka poboljšanju poštivanja prava djece u sektorima pravosuđa, policije i socijalne zaštite.

Cilj Projekta “Pravda za svako dijete” je da djeca u sukobu sa zakonom, djeca u riziku, i djeca žrtve/svjedoci dobijaju kvalitetnije usluge i zaštitu od strane pravosudnog sistema, uključujući sektore sigurnosti i socijalne zaštite. Dugoročno, Projekat “Pravda za svako dijete” namjerava da unaprijedi zaštitu djece koja su u kontaktu sa zakonom i poboljša dobrobit djece i mladih te doprinese pozitivnim promjenama i osigura bolju budućnost za Bosnu i Hercegovinu.

Projekat čine dva output-a:

Output 1 – Sekundarna prevencija

Output 2 – Alternativne mjere

Sekundarna prevencija

Program sekundarne prevencije pretpostavlja rano prepoznavanje indikatora koji mogu da dovedu dijete u opasnost da postane počinilac ili žrtva različitih oblika nasilja. Praksa i teorija ukazuju na neophodnost pravovremene intervencije, još od prvog razreda osnovne škole. Preventivni programi stavljaju akcenat na pružanje adekvatnog tretmana djetetu i porodici umjesto određivanja sankcija, kako je to u tradicionalnom školskom pristupu ranije bilo uobičajeno. Kako bi se dostigli ciljevi sekundarne prevencije u osnovnim školama, potrebno je podsticati angažman senzibiliziranih i edukovanih stručnjaka koji rade sa djecom u sektoru obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

Alternativne mjere

Projekt je usmjeren na podršku reformi i jačanju sistema maloljetničkog pravosuđa u BiH, a cilj je, između ostalog, ukazati na važnost Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku koji je u primijeni kako u FBiH, tako i u RS.

Cilj ovog zakona je da se na efikasniji način suprotstavlja problemima djece koja su u sukobu sa zakonom. U prethodnom periodu je bilježena visoka stopa maloljetnih povratnika u vršenju krivičnih djela, a kao jedan od razloga tome su prepoznate neadekvatne zakonske odredbe. Novi Zakon omogućava sveobuhvatan tretman maloljetnih prestupnika i to prvenstveno onih primarnih, koji krivična djela počine prvi ili drugi put, kroz niz alternativnih mjera.

 

Alternativne mjere:

  1. policijsko upozorenje

  2. redovno pohađanje škole

  3. lično izvinjenje oštećenom

  4. naknada štete oštećenom

  5. rad bez naknade

  6. bolničko ili ambulantno liječenje

  7. uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman

 

Namjera je da se djeca koja su izvršioci krivičnih djela, ili su u riziku da ih počine, na vrijeme uključe u adekvatne odgojne programe.

bottom of page