top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništvaDana 24.11.2015. godine u prostorijama zgrade Vlade Kantona Sarajevo održan je četvrti sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo.


Na sastanku je najvećim dijelom bilo govora o implementaciji Plana u koju svrhu su analizirane informacije dostavljene od resornih ministarstava. Naglašen je značaj primarne prevencije maloljetničkog prijestupništva, te pogotovo uloga škole u istoj, te istaknuta potreba procjene raspoloživih resursa javnih ustanova na planu primarne prevencije. Apostrofiran je veliki potencijal koju škole imaju ne samo u odnosu na obrazovanje, nego i formiranje cjelokupne ličnosti mladih ljudi, te naročito, budući da se djeca i mladi zadržavaju duže vremena u školi, u prepoznavanju i korigovanju određenih neprilagođenosti u ponašanju.


U narednom periodu planirano je revidiranje Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) kako bi se isti prilagodio odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu ne tako dug period primjene novog Zakona i činjenicu da se njime smjera, između ostaloga, humanijem i racionalnijem krivičnom tretmanu maloljetnika, pa čak i stvaranju posebnog segmenta krivičnog prava- maloljetničkog krivičnog prava, puno je momenata koje treba adresirati Planom kako bi se stvorili preduslovi za efikasnu primjenu Zakona. Formirano je i posebno tijelo koje će izvršiti reviziju Plana. Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu sa dugogodišnjim naučnim i praktičnim iskustvom u oblasti maloljetničkog prijestupništva izrazili su spremnost da pomognu u revidiranju Plana, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno.


Aktivno učešće članova Tima daje osnova za tvrdnju da je sastanak rezultirao uspjehom i da je dobra osnova za nastavak relevantnih aktivnosti.


Sastanku je prisustvovao predstavnik Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, a saradnja sa Timom za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo realizuje se u okviru projekta „Pravda za svako dijete“. Projekt se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Comments


bottom of page