top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja opštine Novo Sarajevo

U cilju podrške primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i podrške implementaciji Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016), Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je radni sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite, sa području opštine Novo Sarajevo. Sastanku održanom 19. avgusta 2015. godine, prisustvovali su predstavnici policije, organa starateljstva i predstavnici obrazovnih institucija.


Diskusija vođena na sastanku ukazala je na značajne izazovi koji stoje pred profesionalcima uključenim u primjenu Zakona i implementaciju Akcionog plana. Među najvećim su nedovoljna znanja, nedostatak kapaciteta, te nedostatak saradnje i razumijevanja među profesionalcima iz odnosnih institucija. Predstavnici CPRC-a na sastanku su prezentovali realizovane aktivnosti u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, te najavili da će prikupljene podatke koristiti za planiranje i usmjeravanje budućih projektnih aktivnosti.コメント


bottom of page