top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

“Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Općini Vogošća

U cilju uspješne primjene Zakona o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku dana 16.11.2015. godine održan je sastanak sa profesionalcima iz oblasti dječje zaštite sa područja općine Vogošća, kao i sa predstavnicima istoimene općine. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o prednostima i nedostacima spomenutog zakona, te pogotovo o pitanjima koje se tiču praktične implementacije zakona. Na području ove općine preventivne se aktivnosti u oblasti maloljetničkog prijestupništva kontinuirano provode, u koju svrhu se izdvajaju i značajna materijalna sredstva. Organizovanje sastanka prepoznato je kao dobra osnova za jačanje saradnje i daljnje zajedničke aktivnosti na planu suprotstavljanja maloljetničkom prijestupništvu, ali i poboljšanju kvalitete života svih građana općine Vogošća. Sastanak je rezultirao pokretanjem inicijative da se saradnja aktera u oblasti suprotstavljanja maloljetničkom prijestupništvu institucionalizira u formi savjeta sigurnosti, čije osnivanje je predviđeno i Akcionim planom za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo. Sastanak je realizovan u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.Comments


bottom of page