top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Održan sastanak u Općini Centar

Kao dio aktivnosti koje se provode u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, a koji se implementira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, dana 08. 10. 2015. godine održan je sastanak u prostorijama Općine Centar (Kanton Sarajevo) između predstavnika pomenute Općine i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).


S obzirom da CPRC kontinuirano provodi aktivnosti u okviru pomenutog projekta u Kantonu Sarajevo, jedan od jako bitnih segmenata projektnih aktivnosti je dobra međusektorska saradnja, kao i podrška lokalnih vlasti u rješavanju problema koji se neposredno ili posredno odražavaju na kvalitet života i prijestupničko ponašanje djece i mladih.


Kako bi se doprinijelo smanjenju društveno neprihvatljivog ponašanja maloljetnika, predstavnici Općine Centar ističu da, pored toga što Općina kontinuirano pomaže u navedenom smislu u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima, je potrebno putem afirmacije pozitivnih vrijednosti kroz nastavne i vannastavne aktivnosti djecu i mlade animirati da poštuju društvene norme i obaveze i na taj način doprinositi smanjenju maloljetničkog prijestupništva. Predstavnici Općine su izrazili spremnost za saradnju u osiguravanju prostorija i drugih pretpostavki za uspješnu primjenu mjera prevencije, kao i razvijanju povoljnog društvenog ambijenta za mlade.


S obzirom da porodica i škola imaju veliki značaj u etiologiji, ali i suzbijanju i saniranju posljedica maloljetničkog prijestupništva, istaknuta je uloga intenzivne saradnje porodice i škole, te istaknuto da ista treba biti dignuta na daleko viši nivo.


Comments


bottom of page