top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela

U okviru projekta „Pravda za svako dijete", kojeg Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz podršku UNICEF-a, 18. i 19. juna 2015. godine, realizovana je interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela u praksi organa starateljstva“. Realizovana radionica okupila je uposlenike centara za socijalni rad sa područja grada Istočno Sarajevo i uposlenike opštinskih službi socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, a koji rade sa djecom u kontaktu sa zakonom. Osnovni cilj radionice bio je povećanje znanja o zakonima o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i razmjena iskustava u njihovoj provedbi, sa fokusom na ulogu organa starateljstva.


Predavači na radionici bili su profesionalci koji su učestvovali u izradi zakonȃ o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, i koji imaju dugogodišnje iskustvo u primjeni propisa iz domena dječije zaštite. Tako je radionica omogućila interaktivnu diskusiju i razmatranje izazova koji stoje ispred profesionalaca organa starateljstva. Generalni je zaključak da je zakonodavac povjerio vrlo odgovornu ulogu organima starateljstva, uključujući ih u sve faze formalne reakcije prema maloljetnim izvršiocima krivičnih dijela. Ipak, čini se da trenutni kapaciteti ovih organa ne odgovaraju postavljenim zahtjevima, pa je neophodno jačati njihove kapacitete. Učesnici radionice prezentovali su moduse rada u najboljem interesu djeteta, koji se ostvaruju bez obzira na nedostatke u pravnim aktima i nedovoljne kapacitete za provedbu tih akata. Naime, istaknuto je da odlučujuću ulogu u ostvarenju svrhe zakonȃ o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku imaju „volja“ i „sinergija djelovanja“ profesionalaca. To podrazumijeva jačanje saradnje između svih subj

ekata uključenih u primjenu odnosnih zakona. Sa tim ciljem, u drugoj polovini 2015. godine, CPRC će uz podršku UNICEF-a realizovati interaktivnu radionicu za istu ciljnu grupu, proširenu sa predstavnicima organa formalne socijalne kontrole (policija, tužilaštvo, sudovi).


Comments


bottom of page