top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Završene radionice: Jačanje referalnih mehanizama u zajednici u svrhu izrade i primjene IPB

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), je 25. aprila ove godine održao posljednju radionica pod nazivom Jačanje referalnih mehanizama u zajednici u svrhu izrade i primjene individualnih planova brige o djeci, čime je kompletiran ovaj niz aktivnosti i samim tim je ojačana saradnja škola sa centrima za mentalno zdravlje i centrima za socijalni rad. Provedene radionice su dio cjelokupnih aktivnosti u okviru implementacije Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika (Program). Radionicama su prisustvovali predstavnici stručnih službi škola iz svih općina u Kantonu Sarajevo, predstavnici Centra za socijalni rad i Centra za mentalno zdravlje. Na svakoj od radionica je predstavljen model rada na Programu te je otvorena diskusija koja je rezultirala relevantnim preporukama u svrhu unapređenja i jačanja referalnih mehanizama u zajednici. Radionice su bile interaktivnog karaktera, tako da su učesnici imali priliku izraditi individualni plan brige (IPB) za dva hipotetička primjera koja su pripremljena od strane eksperata. Na svim radionicama su aktivno učestvovali predstavnici CSR i CMZ u vježbi i konkretnim sugestijama doprinijeli rješavanju određenih nedoumica kod stručnih saradnika iz škola. Pedagozi i psiholozi su iskoristili ovu priliku da se konsultuju sa kolegama iz CMZ i CSR u vezi sa konkretnim slučajevima i izradom IPB za te slučajeve. Zapisnici sa svih radionica i zaključci koji su doneseni će biti iskorišteni da se napravi dokument sa jasnim smjernicama po kojima se ostvaruje saradnja škola sa lokalnim centrima, kao i smjernicama o tome kako sačiniti IPB.


Ova aktivnost se provodi u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.Comments


bottom of page