top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

XI Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

XI Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini održano je u Neumu, u periodu od 01-03. oktobra 2018. godine. CPRC je bio suorganizator pomenutog Savjetovanja, gdje je, u okviru projekta “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH" koji podržava Vlada Švicarske Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini”, organizirao obuku (Panel V) pod nazivom “Borba protiv korupcije – modaliteti i prevencija zloupotrebe migracija i azila.“ Tema Panela je bila borba protiv korupcije, modaliteti i prevencija zloupotrebe migracija i azila, kao i uspostavljanje saradnje između nadležnih institucija u pogledu sprječavanja različitih pojavnih oblika korupcije. Učešće na Panelu su uzeli tužitelji Tužilaštva BiH, kantonalnih tužilaštava Unsko-sanskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Tuzlanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona i Kantona Sarajevo, te Okružnog tužilaštva Banja Luka, kao i predstavnici Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima te predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH - Sektor za azil, Sektor za migracije i Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Na završnoj plenarnoj sesiji izneseni su zaključci sa svih pet panela a koji će, kao i svake godine, biti dostavljeni svim institucijama koje su uzele učešće u Stručnom savjetovanju tužilaca u BiH. Doneseni zaključci na Panelu V su:

• Korupcija je složen problem koji se manifestira u mnogo različitih oblika, koji je prisutan u svim segmentima državne uprave, ali i u privatnom sektoru;

• Korupcija u policijskom i pravosudnom sistemu predstavlja poseban izazov;

• Od početka 2018. godine u Bosnu i Hercegovinu je ušlo preko 16.000 stranih državljana-migranata, što višestruko premašuje ranije godišnje prosjeke, stvarajući velik migrantski pritisak;

• Migranti koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu uglavnom su u tranzitu i pri tome demonstriraju priličnu kreativnost (npr. namjerno neposjedovanje id. dokumenata; legalan ulazak u R Srbiju, preko koje se masovno nezakonito ulazi na prostor Bosne i Hercegovine);

• Migrantski pritisak utječe na porast organiziranih k. djela krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima, krivotvorenja isprava, prelaska državne granice, davanja lažnih iskaza i drugih delikata;

• Potonje, između ostaloga, podrazumijeva mogućnost pojavljivanja migranata kao učesnika u postupku (svjedoka, počinitelja), što implicira brojne poteškoće u procesuiranju odnosnih djela;

• Korupcija omogućuje (nezakonite) migracije, a njihove veze se manifestiraju kako u zemljama porijekla, tako i tranzita i odredišta;

• Potrebna je intenzivnija saradnja između pravosudnih i policijskih organa i drugih nadležnih službi (za poslove sa strancima, sektor za migracije i azil, itd.) kako u Bosni i Hercegovini, tako i sa susjednim državama; to se odnosi na smještaj istih, efikasno procesuiranje ukoliko dođe do ostvarenja k. djela i druge sfere rada;

• Ohrabrujući podatak da nema oficijelnih prijava na koruptivno ponašanje nadležnih službi koje rade sa migrantima, što ne isključuje potrebu djelovanja protiv korupcijskih praksi, pogotovo preventivno (dopuna pravnoga okvira, rotacija osoblja, itd.);

• Stvaranje mehanizama za zakonite migracije dobar pristup u sprječavanju korupcije i nasilja na migracijskim rutama; pretpostavka je normalizacija obima migracijskih kretanja na nivo kojim se može uspješno upravljati;

• Potrebna edukacija nosilaca pravosudnih funkcija, zajedno sa agencijama za sprovođenje zakona i profesionalcima iz oblasti migracija i azila, na teme stvarne nadležnosti za postupanje, osiguranja dokaza, procedure utvrđivanja identiteta, smještaja i rada sa stranim državljanima–učesnicima u k. postupku, međuinstitucionalne koordinacije i saradnje.Comments


bottom of page