top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

VII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva KS

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 04. juna 2018. godine održan je VII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine. Na sastanku su predstavljene informacije o provođenju Akcionog plana u 2017. godini kao i Plan rada Tima za 2018. godinu.


Većina aktivnosti predviđenih Akcionim planom za 2017. godinu u velikoj mjeri je realizovane od strane njihovih nosilaca, i to u skladu sa postavljenim rokovima. Pregledi realizovanih aktivnosti u objedinjenoj formi redovno su dostavljani Vladi Kantona Sarajevo.


Na sastanku je usvojen Plan rada Tima za 2018. godinu, modificirani su oblici izvještavanja Tima i Vlade Kantona Sarajevo o provedenim aktivnostima. Takođe, članovi Tima su aktualizirali pitanje uspostavljanja jedinstvene baze podataka o maloljetnim izvršiocima krivičnih djela za sve relevantne institucije. Bazom podataka će se skratiti procedura i riješiti problem uvida u prethodno izrečene alternativne mjere maloljetnim izvršiocima krivičnih djela. U narednom periodu stavovi relavantih institucija po pitanju razvijanja baze biće usaglašeni, a JU Kantonalni centar za socijalni rad preuzeće ulogu nosioca realizacije aktivnosti.


Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), prisustvovali su navedenom sastanku u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.Comments


bottom of page