top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Sastanak u Općini Ilijaš

U prostorijama Općine Ilijaš je 08.09.2015. godine održan sastanak predstavnika Općine i profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja pomenute općine. Sastanak je organizovan od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za svako dijete“.


Na sastanku je bilo govora o razmjerama i oblicima maloljetničkog prestupništva, kao i modalitetima reagovanja na takvo ponašanje. Poseban naglasak bio je na implementaciji Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016).


Svrha sastanka bila je rasprava o prednostima i nedostacima novih zakonskih rješenja, kao i identifikacija mogućih pravaca djelovanja u svrhu efikasnije primjene Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Kao faktor koji pogoduje nastanku i razvoju maloljetničkog prestupništva posebno su identifikovana sredstva masovnih komunikacija, pogotovo televizija i internet, što podrazumijeva da je u preventivne aktivnosti potrebno uključiti i širu društvenu zajednicu. Razmjenom mišljenja i aktivnom participacijom u raspravama stvorena je osnova za veću sinergiju u budućem djelovanju, te je zauzet stav da sa ovakvom vrstom aktivnosti treba nastaviti i u narednom periodu.


Comments


bottom of page