top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Sastanak profesionalaca na području Općine Hadžići

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) nastavlja sa implementacijom aktivnosti na projektu „Pravda za svako dijete“. U okviru projektnih aktivnosti koje se kontinuirano provode na području svih općina u Kantonu Sarajevo, CPRC je 09.09.2015. godine organizovao sastanak sa profesionalcima iz oblasti dječije zaštite sa područja općine Hadžići. Sudionici sastanka bili su predstavnici policije, službe socijalne zaštite, kao i pedagozi jedne osnovne i jedne srednje škole.


Na prevenciju maloljetničkog prijestupništva profesionalci sa područja općine Hadžići ulažu veliki napor i trud. Međutim, smatraju da bi se u pojedinim segmentima stanje u sprječavanju društveno neprihvatljivog ponašanja maloljetnika trebalo poboljšati i unaprijediti. Fokus intervencije u borbi protiv maloljetničkog prijestupništva je uspostavljanje dugoročno održivih mehanizama koji će doprinijeti u smanjenju neprimjerenog ponašanja djece i maloljetnika. Profesionalci iz oblasti dječije zaštite istakli su da ni roditeljima ni stručnjacima nije jednostavno baviti se djecom sa problemima u ponašanju. Potrebna je bolja međuinstitucionalna saradnja, a kao jako važnim smatra se saradnja i veće razumijevanje od strane roditelja u radu sa relevantnim institucijama. Poseban izazov je da roditelji uvijek budu uz svoje dijete, te da redovito prate promjene u ponašanju i raspoloženju i promjene u školskom uspjehu, da obrate pažnju na društvo u kojem se dijete kreće i aktivnostima u kojima učestvuje, posebno na društvenim mrežama na internetu. Sudionici na sastanku su istakli da je važno da roditelj ne negira društveno neprihvatljivo ponašanje djeteta, već da razgovara sa djetetom i drugim bitnim osobama o njegovoj adekvatnoj socijalizaciji, kako bi zajedno došli do najboljeg rešenja. Treba unaprijeđivati kognitivne i socijalne sposobnosti djece, ali i odgajateljske vještine roditelja. Odgovornost, naravno, nije samo na roditeljima, nego i na cijeloj lokalnoj zajednici, posebno na stvaranju adekvatnih životnih uslova, te se tek onda mogu očekivati dugoročni pozitivni efekti preventivnih i drugih aktivnosti.


Comments


bottom of page