top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja opštine Stari Grad

Profesionalci iz škola, službe socijelne zaštite i policije sa područja opštine Stari Grad, 20. avgusta 2015. godine, održali su radni sastanak. Sastanak je organizovan od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), a tema sastanka bila je implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) i provedba Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.


Na sastanku su razmatrane informacije o prirodi i obimu maloljetničkog prestupništa, kao i informacije o mjerama suprotstavljanja takvom ponašanju. Zaključeno je da se mjere primarne prevencije provode, ali je zauzet stav da njihova učinkovitost može biti podignuta na veći nivo. Značajani izazovi identifikovani su na polju djelovanja prema „djeci u riziku“, gdje trenutno ne postoje održivi modeli reagovanja. Sa druge strane, profesionalci vjeruju da će odredbe novog zakona omogućiti efikasniju reakciju na maloljetničko prestupništvo. Da bi se to i ostvarilo profesionalci trebaju obuke i adekvatne kapacitete njihovih institucija.


U okviru projekta „Pravda za svako dijete“ CPRC-a će realizovati aktivnosti u cilju zaštite „djece u riziku“ kroz kreiranje i primjenu modela sekundarne prevencije. Takođe, unapređenje znanja profesionalaca i jačanje institucionalnih kapaciteta za provedbu Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku biće nastavljeno.


Comments


bottom of page