top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Sastanak povodom dopune Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništvaU zgradi Vlade Kantona Sarajevo je 08.12.2015. godine održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016). Povod sastanka bila je dopuna pomenutog akcionog plana. Komisija koja je imenovana na prethodnom sastanku od strane Tima dostavila je radnu verziju dopune akcionog plana o kojoj se raspravljalo na sastanku. Prisutni su se očitovali o svim predloženim aktivnostima iz dostavljenog dokumenta, te dali svoje sugestije i komentare. Isti će u pisanoj verziji biti dostavljeni komisiji, te će se konačna verzija dopune dostaviti Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje.

Dopuna se uglavnom odnosi na aktivnosti potrebne za efikasnu implementaciju Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, pri čemu je poseban naglasak stavljen na primjenu alternativnih mjera suprotstavljanja maloljetničkom prestupništvu. Afirmacija alternativnog pristupa, tj. onog koji smjera rehabilitaciji prijestupnika u njihovom uobičajenom okruženju, poštujući pravo na obrazovanje i osobnost, unaprjeđujući lični razvoj i kojima se izbjegava odvajanje od roditelja, preporuke su mnogih međunarodnih konvencijskih i drugih dokumenata. Takav je pristup stavljen visoko na listu prioriteta predloženih dopuna, te se nadati da će biti usvojen i implementiran.

Kao i ranije, sastanku je prisustvovao predstavnik Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, a saradnja sa Timom za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo realizuje se u okviru projekta „Pravda za svako dijete“. Projekt se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Коментари


bottom of page