top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Realizovana dvodnevna radionica na temu “Porodične grupne konferencije”

Dana 23.4 I 24.4 2018 . godine u hotelu Sarajevo realizovana je dvodnevna radionica na temu “Porodične grupne konferencije” za predstavnike JU Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo.


Voditelji radionica su bili Dubravka Andrić, direktorica HO Altruist , dpl.scr Neđad Alić, dok je cijelim procesom moderirala Mirsada Poturković u ime JU Kantonalni centar za socijalne rad KS.


Porodična grupna konferencija (PGK) definiše se kao međunarodni savremeni model podrške djeci i porodicama koje se suočavaju sa životnim krizama i problemima. Porodica kroz model porodičnog okupljanja, podrške i pomoći svoje socijalne mreže aktivira vlastite snage za rješavanje i prevazilaženje životnih izazova i problema sa kojima se susreće. Nalazi evaluacija modela porodične grupne konferencije, koje su se provodile u mnogim zemljama, pokazali su pozitivan utjecaj koji ovaj model ima na djecu, mlade i porodice u periodima krize ili kritičnih događaja. Model podržava pristup usmjeren na snage - oslanjajanje na sopstvene kapacitete i prepoznavanje vlastitih resursa u rješavanju teškoća ili nepovoljnih stanja. Poseban se akcent stavlja na orijentaciju da korisnici participiraju u postavljanju ciljeva (porodični plan), preuzimajući kontrolu nad vlastitim životom. Istovremeno, model uključuje koordinaciju i saradnju između različitih aktera (šire porodične i socijalne mreže), kao i organizacija ili institucije sistema koje pružaju usluge djeci ili porodicama. Uključivanje NVO omogućava primjenu principa neutralnosti i van institucionalne podrške porodici. Učesnici su podržali promjenu ovog modela rada sa porodicama, te izrazili spremnost za primjenu istoga u radu.


Obuke se provode u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.
bottom of page