top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

„Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Opštini Novo Sarajevo

Predstavnici Opštine Novo Sarajevo i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 13. oktobra 2015. godine, održali su sastanak posvećen suprotstavljanju maloljetničkom prestupništvu. Naime, na sastanku je razmatrana primjena Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo.


Zaključci sa sastanka ukazuju na potrebu za kontinuiranom institucionalnom saradnjom i podrškom koju CPRC pruža u cilju primjene Zakona. Opština Novo Sarajevo spremna je da u okviru svojih nadležnosti i raspoloživih kapaciteta podrži provedbu Zakona i implementaciju Akcionog plana, u svim njegovim dijelovima koji se smatraju realističnim. Takođe, na sastanku je iskazana zainteresovanost za unapređenjem komunikacije između Opštine i Tima za implementaciju Akcionog plana, a u cilju efikasnije realizacije planom predviđenih aktivnosti i potencijalnog revidiranja ovog dokumenta.


Sastanak je realizovan u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.


Comments


bottom of page