top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Postupci u situacijama masovnog priljeva stranih državljana

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine 12. i 13. aprila 2018. godine u Sarajevu realizirao obuku o postupcima u posebnim situacijama masovnog priljeva stranih državljana u BiH. Obuka je realizirana u sklopu projekta Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH, kojeg podržava Vlada Švicarske.


Sa profesionalcima i praktičarima iz vladinog i nevladinog sektora razmijenila su se iskustva i nova saznanja o sigurnosnim standardima, vidovima saradnje, zaštiti ljudskih prava i pružanju pomoći migrantima, te njihovom transferu i ponovnom prijemu.


Učesnicima su prenesene upute za postupanje prema migrantima kojima je potrebna medicinska pomoć, kao i informacija o mogućnosti angažmana ljekara bez granica. Naznačeno je da se u svakom slučaju postupanja sa tražiteljima azila, koji ne poznaju neki od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, angažira prevodilac. Učesnici su, također, upoznati sa obavezama postupanja prema međunarodnim konvencijskim, ali i domaćim, propisima, pogotovo Konvencijom UN-a o pravima djeteta (1989) a koja obuhvata pomoć i zaštitu djece bez roditeljske pratnje. Prenesene su i spoznaje u vezi sa kriterijima za razlikovanje krivičnih djela trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi. Važan segment obuke predstavljala je radionica u vezi sa rješavanjem konkretnih slučajeva iz prakse, pogotovo razvijanje kompetencija u oblasti koordinacije rada.Comments


bottom of page