top of page
Search
  • Writer's pictureCPRC

Ilidža: Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite u organizaciji CPRC-a

Danas, 16. septembra 2015. godine, profesionalci iz oblasti dječije zaštite sa područja opštine Ilidža i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) održali su radni sastanak. Tema sastanka bila je implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa djecom u sukobu sa zakonom i primjena Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.


Učešće na ovom događaju uzeli su predstavnici osnovnih i srednjih škola, predstavnici službe socijalne zaštite, kao i predstavnici MUP-a Kantona Sarajevo (RPZ odjeljenje). Sastanak je tekao u pravcu analize primjene mjera primarne i sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva na području opštine Ilidža, kao i analize primjene alternativnih mjera u reakciji na maloljetne izvršioce krivičnih djela.


Mjere primarne prevencije koje se provode na području opštine Ilidža, prema riječima profesionalaca, daju izuzetno dobre rezultate. Međutim, značajni izazovi postoje kada je u pitanju sekundarna prevencija maloljetničkog prestupništva. Naime, u praksi trenutno ne postoje jedinstveni instrumenti za identifikaciju djece u riziku, niti se provode sistemski programi sekundarne prevencije.


Kada je riječ o primjeni alternativnih mjera u reakciji na maloljetne izvršioce krivičnih djela identifikovani su brojni izazovi koji stoje pred profesionalcima. Nedostaci u provedbenim aktima i institucionalni kapaciteti su među najvećima.


CPRC će u nastavku projekta „Pravda za svako dijete“, zajedno sa profesionalcima iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva, kreirati instrumente za identifikaciju djece u riziku, te će kreirati programe sekundarne prevencije. Pilotiranjem tih programa doprinijeti će se uspostavljanju sistema sekundarne prevencije. Takođe, CPRC i UNICEF nastavljaju sa podrškom sistemu maloljetničkog pravosuđa u Bosni i Hercegovini, fokusirajući se na primjenu alternativnih mjera reakcije.


Comments


bottom of page