top of page
Search
  • aalijagic

Detaljna analiza broja i strukture prekršaja maloljetnika: Polazna tačka za prevenciju i tretman


Centar za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu - CPRC je u saradnji sa UNICEF-om BiH razvio program “Pravda za svako dijete” koji će se u periodu od 15 mjeseci (20. novembar 2019. – 19. februar 2021. godine) implementirati u Kantonu Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo te ostalim kantonalnim ministarstvima i institucijama koje u fokusu svog rada imaju djecu i mlade.


Projekat ''Pravda za svako dijete'' usmjeren je na podržavanje vlasti u Bosni i Hercegovini ka poboljšanju poštivanja prava djece u sektorima pravosuđa, policije i socijalne zaštite.


Dugoročno, Projekat “Pravda za svako dijete” namjerava da unaprijedi zaštitu djece koja su u kontaktu sa zakonom i poboljša dobrobit djece i mladih te doprinese pozitivnim promjenama i osigura bolju budućnost za Bosnu i Hercegovinu.


Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku u FBiH nastao je kao rezultat razumijevanja složenosti pojave maloljetničkog prestupništva i potrebe da se na ovu pojavu reagira na odgovarajući način, kako bi se dugoročno spriječile njene razorne posljedice. Naime, nadležne institucije u BiH prepoznale su da su djeca u sukobu sa zakonom članovi društva kojima je potrebna posebna briga. Stoga je fokus Zakona da alternativnim modelima postupanja, tzv. diverzionim postupcima, dijete u sukobu sa zakonom preuzima odgovornost za ono što je učinilo i shvata značaj neprihvatljivog ponašanja, te da se nakon adekvatnog preodgoja, vrati u društvo kao njegov koristan član.


Zakon je u FBiH na snagu stupio 2015. godine i predstavlja veliki izazov za pravosudne organe, ali i ostale organe formalne i socijalne kontrole, koji su angažirani na primjeni veoma zahtjevnih normi propisanih u spomenutom Zakonu. Dodatni izazov u praćenju provedbe Zakona u Kantonu Sarajevo predstavlja i nepostojanje jedinstvene baze podataka kojom bi se u prvom redu utvrdio broj krivičnih dijela koje su počinili maloljetnici, broj izrečenih diverzionih mjera, ali i slučajeva u kojima su ove mjere mogle biti izrečene, ali se to nije desilo.


Iz naprijed navedenog proizlazi i potreba za provođenjem detaljne analize broja i strukture prekršaja maloljetnika u 2019. godini, koja bi bila polazna tačka za prevenciju, tretman i odgovor na potrebe grupe maloljetnika u sukobu sa zakonom.


Stoga je CPRC prikupio podatke od MUP-a KS, Tužilaštva KS, VSTV-a i Kantonalnog centra za socijalni rad KS, te izvršio analizu prekršaja maloljetnika u prethodne tri godine. A sve kako bi se osigurali preduvjeti za nastavak dijaloga ključnih dionika u zaštiti djece i maloljetnika u sukobu sa zakonom, razvijanje partnerstva i ostvarivanje ciljanih strategija i akcionih planova za zajedničko ulaganje u svu djecu, a naročito najranjivijih skupina. Također, detaljna analiza omogućila bi kreiranje smjernica za dalje aktivnosti.

Na osnovu dobijenih podataka MUP-a KS za godine 2017., 2018., 2019., može se utvrditi sljedeće:


U toku 2017. godine prijavljeno je 58 maloljetnika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili 80 krivičnih djela. U 2018. godini prijavljeno je 95 maloljetnih lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili 94 krivična djela što je povećanje za 14 ili 17,5%, kao i povećan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca za 37 ili 63,8%. U toku 2019. godine evidentirana su 74 događaja sa obilježjem krivičnog djela, u kojima je učestvovalo 69 maloljetnih lica od čega je 21 (ili 30,4%) povratnik. U odnosu na 2018. godinu smanjen je broj događaja sa obilježjem krivičnog djela za 20 ili 21,3%, kao i broj maloljetnih lica za 26 ili 27,4%.

Struktura krivičnih djela:


2017. godina:

Najbrojnija djela su razbojništvo (20 ili 25%), zatim lake tjelesne ozljede – osam djela, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga i nasilničko ponašanje – po sedam djela, ugrožavanje sigurnosti i teška krađa na naročito opasan ili naročito drzak način – po šest djela, krađa i teška krađa – po četiri itd.


2018. godina:

Najbrojnije su teške krađe (15 ili 15,9%), zatim ugrožavanje sigurnosti – 13 djela, razbojništvo – 11 djela, nasilničko ponašanje – 10, lahka tjelesna ozljeda – devet, lažno prijavljivanje – šest djela itd.


2019. godina:

U strukturi događaja sa obilježjem krivičnog djela, u kojima su učestvovala maloljetna lica, najbrojniji su: teške tjelesne ozljede (11 ili 14,9%), zatim lahke tjelesne ozljede, razbojništva – po osam, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga – sedam, krađe – šest itd.
Prekršaji maloljetnih lica


Na osnovu dobijenih podataka MUP-a KS vezanih za prekršaje maloljetnika za godine 2017., 2018., 2019., može se utvrditi sljedeće: u 2017. godini evidentirano je ukupno 47 prekršaja počinjenih od strane maloljetnih lica na području KS–a. 2018. godine evidentirano je 28 prekršaja što je manje za 67,86 % u odnosu na prethodnu godinu. 2019. godine evidentirano je 18 prekršaja, što je za 55 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo

Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo u 2017. godini je imalo 169 maloljetničkih predmeta prema 136 maloljetnih lica od toga u pet predmeta prema pet maloljetnih lica predloženo je izricanje vanzavodske odgojne mjere i u tri predmeta prema četiri lica je predloženo izricanje zavodske odgojne mjere.


U 2018. godini bila su 172 maloljetnička predmeta prema 262 maloljetna lica. Od toga u devet predmeta prema 11 maloljetnih lica predloženo je izricanje vanzavodske odgojne mjere i u jednom predmetu prema jednom licu predloženo je izricanje kazne maloljetničkog zatvora.


U 2019. godini u 20 predmeta prema 11 maloljetnih lica predloženo je izricanje vanzavodske odgojne mjere, u šest predmeta prema osam maloljetnih lica predloženo je izricanje zavodske odgojne mjere i u jednom predmetu prema jednom licu predloženo je izricanje kazne maloljetničkog zatvora. Podaci ukupnog broja maloljetničkih predmeta za 2019. godinu nisu bili dostupni.Kantonalni Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo


Odgojne mjere i sankcije izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djela u Kantonu Sarajevu, period 2017. – 2019.


Iz dole navedene tabele može se ustanoviti da je broj izrečenih odgojnih mjera prema maloljetnicima iz 2017. u 2018. porastao za 88,24%, a iz 2018. u 2019., taj broj je porastao 81,25%Također, na osnovu podataka može se ustanoviti da je broj izrečenih odgojnih preporuka prema maloljetnicima iz 2017. u 2018. porastao za 73,33%, a iz 2018. u 2019. taj broj je porastao 7,69%.Opmerkingen


bottom of page