mainlogo

O nama

Vizija

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu svojom aktivnom participacijom u domenu kreiranja, provođenja i praćenja provedbe javnih politika doprinosi uspostavljanju prepoznatljivih međunarodnih standarda u suprotstavljanju kriminalitetu u Bosni i Hercegovini na postulatima činjenično zasnovanog pristupa i transparentnosti rada subjekata formalne i neformalne kontrole kriminaliteta.

Misija

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) provodi naučna i „policy“ istraživanja u saradnji sa domaćim i inostranim partnerima iz vladinog sektora i organizacijama civilnog društva, sa ciljem unaprjeđenja i promocije javnih politika u domenu prevencije i suzbijanja svih oblika kriminalnih, protivpravnih i asocijalnih ponašanja u BiH, primjenjujući objektivnu i pouzdanu istraživačku metodologiju kao i standarde rada.

Ciljevi

Ciljevi rada Centra za istraživanje politike suprotstavljanja su utvrđeni Statutom udruženja i usmjereni su na:

a) provođenje, promociju i unaprjeđenje naučnih istraživanja u oblasti krivičnog prava, kriminologije, politike suprotstavljanja kriminalitetu i srodnih naučnih disciplina;

b) uspostavljanje saradnje sa drugim institucijama, organizacijama i udruženjima u Bosni i Hercegovini, koje imaju iste ili slične programske ciljeve;

c) edukaciju i stručno osposobljavanje u pravcu realizacije ciljeva politike suprotstavljanja kriminalitetu;

d) pružanje naučnog i stručnog doprinosa u kreiranju i provođenju politike suprotstavljanja kriminalitetu;
Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu svoje ciljeve realizira kroz provođenje naučno-istraživačkih i policy projekata, organizaciju naučnih i stručnih konferencija, aktivno sudjelovanje članova Centra u naučnim i stručnim konferencijama, te objavljivanje naučnih i stručnih radova
.

Članstvo

Svojstvo člana Udruženja mogu steći fizička lica, državljani Bosne i Hercegovine, pod uslovima predviđenim Statutom. Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Zahtjev za prijem u članstvo podnosi se Skupštini Udruženja, koja na temelju podnesene prijave donosi odluku o prijemu u članstvo. Članstvo se obavezno obnavlja početkom svake naredne kalendarske godine. Članovi Udruženja imaju obavezu platiti godišnju članarinu u toku januara svake nastupajuće kalendarske godine. Visinu članarine utvrđuje Skupština Udruženja posebnim aktom za svaku narednu kalendarsku godinu. Članovi Udruženja mogu aplicirati za članstvo u Skupštinu Udruženja tek nakon provedene najmanje dvije godine u članstvu u Udruženju. Pored redovnog članstva u Udruženju, moguće je i imenovanje počasnih članova. Počasni članovi Udruženja biraju se na prijedlog najmanje jednog člana Skupštine Udruženja, koja na temelju prijave donosi odluku o prijemu u počasno članstvo. Članstvo u Udruženju može prestati: istupanjem na lični zahtjev, smrću člana, isključenjem iz članstva, prestankom postojanja Udruženja.

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.